top of page
Our

Diary

Diary นี้ เป็นบันทึกเรื่องราวการเดินทาง กว่าจะมาเป็น 'โรงงานแรงบันดาลใจ' ในวันนี้

เป็นการเรียนรู้และเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายสำหรับเรา จึงอยากบอกเล่าแบ่งปันมาในที่นี้ : )

bottom of page